veel gestelde vragen

Wat is het doel van het Platform Huurders?

Het doel van het Platform is het behartigen van belangen van huurders in het algemeen en van de huurdersverenigingen in het bijzonder.

Hoe wordt het bestuur van het Platform samengesteld?

De bestuursleden worden tijdens de algemene ledenvergadering door en uit de lokale huurdersverenigingen gekozen. Het bestuur bestaat altijd uit een oneven aantal leden van tenminste vijf en ten hoogste zeven personen.

Welke vormen van overleg zijn er?

Enerzijds kennen we het overleg op complexniveau tussen de huurdersverenigingen en de lokale vastgoedmanagers van Bouwinvest Residential Fund NV, anderzijds vindt er overleg plaats tussen Bouwinvest Residential Fund NV en het bestuur van het Platform Bouwinvest Huurders.

Wie zijn de deelnemers aan het overleg op complexniveau?

Aan dit overleg nemen het bestuur van de desbetreffende huurdersvereniging en de lokale vastgoedmanager deel. Slechts bij uitzondering is een vertegenwoordiger van Bouwinvest Residential Fund NV bij het overleg aanwezig.

Hoe worden de belanghebbenden geïnformeerd over de uitkomsten van dat overleg?

Binnen drie weken na het overleg stuurt de vastgoedmanager het verslag van de bijeenkomst naar het bestuur van de huurders-vereniging, tenzij anders afgesproken. Het bestuur informeert vervolgens de individuele leden en/of de overige bewoners van het complex.

Wat is de frequentie van het overleg op complexniveau?

De voorkeur gaat uit naar twee bijeenkomsten per jaar, te weten in het voor- en najaar. Van deze frequentie kan in goed overleg worden afgeweken wanneer de agenda dat verlangt. Uitgangspunt is, dat het overleg eerst plaatsvindt na indiening van agendapunten door de huurdersvereniging, al dan niet aangevuld met punten van de vastgoedmanager.

Verstrekt Bouwinvest Residential Fund NV een financiële bijdrage aan de huurdersverenigingen?

Ja. Bouwinvest Residential Fund NV ondersteunt het werk van de huurdersverenigingen ook in financiële zin. De jaarlijkse bijdrage vindt plaats op basis van een ingediende begroting.

Hoe komt een huurdersvereniging in aanmerking voor de financiële bijdrage?

De lokale vastgoedmanager beoordeelt in de eerste plaats of een huurdersvereniging representatief is. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de voorwaarden uit de Overlegwet. Voor aanvang van een kalenderjaar kan een huurdersvereniging een verzoek voor de bijdrage schriftelijk indienen bij de vastgoedmanager. De bijdrage wordt overgemaakt nadat de door de huurdersvereniging toegelichte begroting door de vastgoedmanager akkoord is bevonden.

financiering-huurdersverenigingen.

Wat is de frequentie van het overleg tussen het Platform en Bouwfonds Residential Fund NV?

Het bestuur van het Platform overlegt thans twee keer per jaar met Bouwinvest Residential Fund NV. De frequentie kan indien nodig aangepast worden.

Wat wordt besproken in het overleg tussen het Platform en Bouwinvest Residential Fund NV?

Met name beleidsmatige, portefeuillebrede zaken. Onderwerpen als landelijk huurprijsbeleid, investeringen, planmatig onderhoud en mutatiebeleid staan als vast onderwerp op de agenda. Daarnaast komen onderwerpen als klanttevredenheidsmetingen, public relations en verbetering van de dienstverlening aan de orde. In een enkel geval worden bijzondere onderwerpen op complexniveau besproken, met name wanneer het de onderbouwing van beleid en het functioneren van de vastgoedmanagers betreft.

Verstrekt Bouwinvest Residential Fund NV een financiële bijdrage aan het Platform?

Ja. Het Platform wordt door Bouwinvest Residential Fund NV financieel ondersteund in de vorm van een jaarlijkse bijdrage.

Welke bijdrage levert Bouwfonds Residential Fund NV aan de landelijke bijeenkomsten van het Platform ?

Het Platform organiseert enkele keren per jaar een bijeenkomst voor de bij haar aangesloten huurdersverenigingen. Bouwinvest Residential Fund NV levert op verzoek van het Platform een bijdrage tijdens die bijeenkomsten, bijvoorbeeld in de vorm van een toelichting op beleidsmatige zaken.

Overleg over de jaarlijkse huurprijsherzieningen per 1 juli: hoe gaat dat in zijn werk?

Een huurdersvereniging heeft de mogelijkheid om overleg te voeren met de vastgoedmanager over het huurprijsbeleid op complexniveau. Gezien het tijdstip waarop de huurprijswijziging dient te zijn aangezegd – voor 1 mei – is het raadzaam om medio februari dit punt op de agenda te plaatsen. De vastgoedmanager wordt zodoende tijdig in staat gesteld om de visie van de huurdersvereniging mee te nemen in het advies aan Bouwfonds Residential Fund NV.

Wanneer kunnen de budgetten voor onderhoud en investeringen bekend worden gemaakt?

Medio december worden de definitieve budgetten aan de vastgoedmanagers bekend gemaakt. Het voorjaarsoverleg biedt de huurdersverenigingen een goede mogelijkheid om duidelijkheid te verkrijgen over het onderhouds- en investeringsbeleid voor het lopende jaar.

Hoe gaat de afrekening van service- en/of verwarmingskosten in zijn werk?

Het bestuur van een huurdersvereniging heeft de mogelijkheid om de conceptafrekening met de vastgoedmanager te bespreken, voordat verzending naar de individuele huurders plaatsvindt. Voor een goede beoordeling van de afrekening mag de huurdersvereniging op basis van steekproeven de aan de afrekening ten grondslag liggende nota’s bij de vastgoedmanager inzien.

Worden er klanttevredenheidsmetingen gehouden?

Ja. Bouwinvest Residential Fund NV meet via een externe organisatie reeds enkele jaren op representatieve wijze de tevredenheid van haar huurders over zowel de dienstverlening als de woonruimte. Bouwfonds Residential Fund NV bespreekt de uitkomsten op hoofdlijnen met het bestuur van het Platform, evenals de daaruit voortvloeiende acties. Het Platformbestuur wordt tijdig betrokken bij de opzet van deze klanttevredenheidsmetingen.

Heeft Bouwfonds Residential Fund NV een overeenkomst met de lokale vastgoedmanagers?

Ja. Bouwinvest Residential Fund NV heeft met hen een vastgoedmanagementovereenkomst (voorheen beheerovereenkomst) gesloten. In die overeenkomst zijn onder andere de afspraken en werkwijzen vastgelegd tussen de huurders(verenigingen), de vastgoedmanagers en Bouwfonds Residential Fund NV. Bouwfonds Residential Fund NV geeft desgevraagd het Platform toelichting op onderdelen van die overeenkomst. Met het Platform overeengekomen beleidszaken worden zo mogelijk in de overeenkomst opgenomen.

Krijgen derden inzage in de vastgoedmanagementovereenkomst?

De overeenkomst is gesloten tussen Bouwfonds Residential Fund NV en de vastgoedmanagers en is om die reden alleen bestemd voor de ogen van die partijen. Inhoudelijke vragen over de overeenkomst kunnen desgevraagd worden toegelicht.

Staat uw vraag er niet bij?

Stuur dan een e-mail met uw vraag naar secretaris@platformbouwinvest.nl

 

 

Eén antwoord op “veel gestelde vragen”

Geef een reactie