Antwoord op huuradvies BWV Groenhovenpark Gouda

Geacht bestuur,

 

Hartelijk dank voor uw onderbouwde advies voor de huurverhoging van 2020.

 

Aan uw advies om geen enkele huurverhoging toe te passen kunnen wij geen gehoor geven. Mede als gevolg van de door u aangehaalde punten wordt de markthuur zeer beperkt verhoogd. Zoals u waarschijnlijk weet hanteert Bouwinvest de afgelopen jaren een gematigd huurverhogingsbeleid bij geliberaliseerde huurovereenkomsten. In 2018 is er maximaal CPI +1% toegepast en vorig jaar is dat CPI + 0,5% geweest. Ook dit jaar is, gezien onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit onderwerp, besloten CPI +1 % door te voeren voor de vrije sector woningen. Dit betekent overigens niet dat elke huurder van een vrije sector huurwoning ook daadwerkelijk CPI + 1% als huurverhoging krijgt. Daar waar de huidig betaalde kale huurprijs dicht bij de markthuur van de woning ligt, zal het percentage lager uitkomen. Wij hanteren de markthuur immers als maximum huurprijs voor een bepaalde woning.

Voor de sociale woningen zullen wij aansluiten bij de wettelijke ruimte voor huurverhoging.

Graag geven wij nog een inhoudelijke reactie op een tweetal punten. Overige punten zijn uitbreid besproken in het najaarsoverleg d.d. 8 november jl. en tijdens het overleg met Bouwinvest d.d. 21 januari jl.

Punt 1

De leegstand in het complex heeft onze aandacht. Per 10 februari jl. staan er een tiental woningen leeg, waarvan 6 onder optie, 3 woningen leeg en 1 woning is verhuurd onder voorbehoud. De ontwikkelingen zullen wij blijven volgen en indien nodig zullen wij actie(s) ondernemen.

Punt 2

Voor Bouwinvest is deze verhoging noodzakelijk om de algemene kostenstijging (inflatie) te compenseren en om aan haar rendementsdoelstelling te kunnen voldoen. De mate van verhoging wordt per huurder individueel bepaald en is onder andere afhankelijk van de inhoud van de individuele huurovereenkomst, de ligging van het  appartement in het gebouw en de marktwaarde zoals verhuurder die inschat.

 

Wij willen u hartelijk danken voor uw advies en mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over bovenstaande reactie op uw advies over de huurprijsaanpassing 2020, dan horen wij het graag.

Wij vertrouwen erop u met onze toelichtingen van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
Van ‘t Hof Rijnland

 (Marlies)Rickelmann

Jr. Propertymanager